Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

  Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

  1.Cài plugin SSL Zen

  Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

  Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

  2.Vào hosting CPanel = > file manager => public HTML => tạo folder Well-know =>  tạo Acme-challenge

  Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

  Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

  Trong hướng dẫn từng bước cài đặt trong bảo mật SSL Zen có đặt tên file sẵn và file cần tải về, sau khi tải về máy và úp ngược lên khu vực này.

  Sau đó quay lại bước Cấu hình trong ssl zen => next => sẽ làm theo hướng dẫn tiếp theo.

  Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

  Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

  Vào SSL/TLS => chọn Manage SSL sites.

  Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

  Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

  Sau đó copy 3 file trong phần SSL Zen và dán vào trong này

  Certificate: (CRT)

  Private Key (KEY)

  Certificate Authority Bundle: (CABUNDLE)

  Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

  Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

  Lưu xong => bạn vào lại SSL Zen và next để nó có nhận được không, nếu đúng thì bạn đã thành công và sẽ hiển thị kết quả như hình dưới.

  Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

  Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

  Xem thêm: Công cụ rút ngắn URL