chiến dịch marketing

Chiến dịch tiếp thị là một nỗ lực tiếp thị chiến lược nhằm thúc đẩy một nỗ lực hoặc mục tiêu cụ thể thay mặt cho một công ty, thương hiệu hoặc cá nhân.