chiến lược tiếp thị

Chiến dịch truyền thông xã hội là nỗ lực tiếp thị phối hợp của doanh nghiệp để củng cố thông tin (về thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ)