Marketing

Marketing bao gồm tất cả các nỗ lực tiếp thị sử dụng thiết bị điện tử hoặc internet. Các doanh nghiệp tận dụng các kênh kỹ thuật số