Facebook advertising

Quảng cáo Facebook là thông điệp trả phí từ các doanh nghiệp được viết bằng giọng nói của họ và giúp tiếp cận những người quan trọng nhất đối với họ.