Điểm chất lượng

Điểm chất lượny được đo trên thang điểm từ 1-10 và có sẵn ở cấp độ từ khóa. Điểm Chất lượng cao hơn có nghĩa là quảng cáo và trang đích