chiến lược truyền thông xã hội

Chiến dịch truyền thông xã hội là một nỗ lực tiếp thị có tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, sự quan tâm và lòng trung thành của người tiêu dùng