chiến dịch Email Marketing

Chiến dịch tiếp thị qua email là một loạt email mà doanh nghiệp sử dụng để liên lạc với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.